Záruka, reklamace a vrácení zboží, odstoupení od smlouvy

1.         Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá žádné vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal,

 a)    má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

 b)   se zboží hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí

 c)    zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku

 d)   je zboží v odpovídajícím množství, míře a hmotnosti,

 

2.         Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Uvedené neplatí:

 a)    u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena stanovena,

 b)   na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,

c) pokud je předmětem dodávky punčochové zboží, nelze vrátit z hygienických důvodů,

 d)    u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo

 e)   vyplývá-li to z povahy zboží.

3.         Reklamované zboží zašle Kupující společně s reklamačním formulářem staženým z Webových stránek a dokladem o koupi v Obchodě, na adresu: VIDDA STORE , Elišky Krásnohorské 9/134, Praha 1 . Prodávající ihned potvrdí, nejpozději však do 14 dnů od doručení reklamovaného zboží, jeho přijetí a sdělí Kupujícímu způsob vyřízení reklamace. Lhůta pro vyřízení reklamace je 30 dnů.

4.         Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

5.         Nemá-li věc vlastnosti stanovené výše v odstavci prvém tohoto ustanovení Obchodních podmínek, může Kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od Smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady.

 6.         Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od Smlouvy odstoupit.

 7.         Neodstoupí-li Kupující od Smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu působilo značné obtíže.

 9.         V případě, že reklamace nebude vyřízena kladně, zboží bude odesláno zpět Kupujícímu společně s odůvodněním zamítnutí.

 10.     Zjistí-li Kupující poškození zboží během dopravy, sepíše v přítomnosti zaměstnance kurýrní služby protokol o poškození zboží během přepravy a tento předá Prodávajícímu k dalšímu vyřízení reklamace přepravy.

 11.     Kupující, který je spotřebitelem dle platných právních předpisů, má právo na odstoupení od Smlouvy a bezplatné vrácení nepoužitého zboží bez uvedení důvodů během 14 dní od data obdržení zboží. Odstoupení od Smlouvy, resp. formulář pro odstoupení, jež je přílohou těchto Obchodních podmínek, Kupující zašle společně s předmětným zbožím na adresu: VIDDA STORE, Elišky Krásnohorské 9/134, 11000 Praha 1

Kupující nese náklady na přepravu a riziko nebezpečí škody vzniklé na zboží během přepravy zboží zpět Prodávajícímu. Cena zboží je v případě takového odstoupení od smlouvy vrácena Kupujícímu bezodkladně, max. do 14 pracovních dní, na Kupujícím uvedené číslo bankovního spojení, případně prostřednictvím poštovní poukázky, byla-li cena zboží hrazena dobírkou. Stejným způsobem bude Kupujícímu vrácena cena zboží v případě, že nedojde k uzavření Smlouvy a Kupující cenu uhradil předem.

 12.     Prodávající je povinen Kupujícímu odstoupení od Smlouvy písemně potvrdit.

REKLAMAČNÍ FORMULÁŘ (PDF) KE STAŽENÍ ZDE