I.   Obchodní podmínky

1.      Společnost STARS LOVE FASHION s.r.o. se sídlem: Elišky Krásnohorské 9/134, 11000 Praha 1, zapsaná do obchodního rejstříku C 223923 vedeného u Městského soudu v PrazeIČ 02811227 , (dále jen „Prodejce“), nabízí ke koupi oděvní zboží včetně doplňků,bot,kosmetiky a produktového designu, prostřednictvím webových stránek VIDDASHOP.cz (dále jen „Obchod“ nebo „Webové stránky”

2.      Těmito obchodními podmínkami (dále jen „Obchodní podmínky“) se řídí nákup a prodej zboží prostřednictvím Obchodu, určují se pravidla registrace a užívání uživatelských účtů.

3.     Obchodní podmínky jsou přístupné na Webových stránkách

4. Veškerá práva k fotografiím patří společnosti STARS LOVE FASHION s.r.o. Jejich užití bez výslovného předchozího souhlasu není dovoleno.

II.   Objednávka

1.      Prodávající uzavírá smlouvy s Kupujícím prostřednictvím objednávky učiněné Kupujícím na webových stránkách, www.viddashop.cz

2.      Předmětem objednávky je zboží vybrané Kupujícím z nabídky Obchodu. Zákazník může provést objednávku bez registrování uživatelského účtu.

3.      Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

4.      Při nákupu prostřednictvím Webových stránek Kupující vybírá zboží ke koupi kliknutím na pole „Přidat do košíku“ u jednotlivých položek. Po ukončení výběru zboží a kliknutí na pole „Košík“, se zobrazí seznam všech vybraných položek zboží a pole „Přejít do pokladny“. Po kliknutí následuje proces objednávky :

  • V 1. kroku objednávky vyplní Kupujicí kontaktní a fakturační údaje nutné pro uzavření Smlouvy a vystavení faktury. Kupující je srozuměn s tím, že zaškrtnutím políčka „Souhlasím s Obchodními podmínkami, potvrzuje, že se s Obchodními podmínkami podrobně seznámil před provedením objednávky, a že podmínky v plném rozsahu a bez výhrad přijímá. Pokud Kupující nesouhlasí se zněním obchodních podmínek, objednávku nelze vystavit.

  • Ve 2. kroku objednávky zvolí Kupující způsob doručení a platby.

  • Ve 3. kroku objednávky se zobrazí rekapitulace objednávky se seznamem objednaného zboží, celkovou cenu, kontaktní a fakturační údaje a způsob platby a dopravy. Kliknutím na pole „ objednat“ je objednávka dokončena a odeslána Prodávajícímu.

5.  Uzavřením Smlouvy se tyto Obchodní podmínky stávají její nedílnou součástí.

6.  Prodávající není povinen vystavit objednávku a uzavřít kupní smlouvy v případě, že: Kupující uvedl nesprávné nebo neúplné údaje, platba za objednávku v případě úhrady „Převodem“ nebyla provedena během 3 pracovních dní ode dne odeslání e-mailu s údaji o platbě Kupujícímu. Prodávající je oprávněn od Smlouvy odstoupit, pokud se objednané zboží v mezidobí od uskutečnění objednávky Kupujícím do zpracování objednávky Prodávajícím stalo nedostupné.

7.  V případě, že se zboží v mezidobí od uskutečnění objednávky Kupujícím do jejího zpracování Prodávajícím stalo nedostupným, má Prodávající možnost objednávku stornovat a Kupujícího o tom obeznámí,

III.   Dodání zboží

1.    Termín dodání zboží, uvedený v Rekapitulaci objednávky, jedná se o předpokládaný termín pro odeslání zboží Prodávajícím. Prodávající si vyhrazuje právo termín dodání změnit. O tomto je povinen Kupujícího informovat.

2.    Zboží je dodáváno na adresu Kupujícího na území České republiky prostřednictvím držitele poštovní licence (dále jen „Kurýrní služba“). Lhůta pro odeslání zboží, které je skladem, činí 3-5 pracovních dnů od autorizované platby. Vyjimku tvoří produkty, které nejsou skladem. Dodací lhůta u těchto produktů je vždy uvedena v popisu. Tato lhůta začíná plynout ode dne, kdy je zboží uhrazeno nebo platba autorizována. V případě, že si kupující objedná zboží s platbou při vyzvednutí v kamenné prodejně, je mu toto zboží rezervováno 3 pracovní dny . Lhůta začíná běžet druhý den po potvrzení objednávky ze strany prodávajícího

3.    Je-li Prodávající podle Smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání v tomto místě. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

4.    Zboží v hodnotě nad 1500,00 Kč v rámci jedné objednávky, je doručováno na náklady prodávajícího v rámci České republiky. V případě zájmu o doručení mimo Českou republiku nás prosím kontaktuje na emailové adrese hana@vidda.cz. Faktura je vždy odeslána na e-mail uvedený v objednávce.

IV.   Ceny a způsoby platby

1.      Ceny zboží jsou uváděny v českých korunách včetně veškerých souvisejících daní a poplatků.

2.      Kupující si může zvolit mezi následujícími způsoby plateb objednávky:

a)   dobírka zpoplatněna částkou 39,-czk kurýrní službě v místě doručení (dobírka zpoplatněna částkou 39,-czk Na dobírku lze objednat zboží do celkové hodny 5000 CZK vč. DPH.


b)   platební kartou, případně v hotovosti ve výdejních místech prodávajícího na adrese VIDDA STORE I., Elišky Krásnohorské 9/134, Praha 1,

c)   platební kartou on-line,

d)   bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 5477469319/0800 vedený u České spořitelny (dále jen „účet prodávajícího“).

V případě, že Prodávající neobdrží platbu na účet ve lhůtě do 3 dnů od přijetí objednávky, dochází automaticky ke stornování. Ke zpracování objednávky Kupujícího dochází ihned po připsání kupní ceny za zboží na účet Prodávajícího.

3.      Prodávající si vyhrazuje právo měnit ceny zboží v, zavádět nové zboží k prodeji, vyhlašovat a odvolávat slevové akce nebo akce měnit.

V.   Záruka, reklamace a vrácení zboží, odstoupení od smlouvy

1.         Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá žádné vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal,

 a)    má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

 b)   se zboží hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí

 c)    zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku

 d)   je zboží v odpovídajícím množství, míře a hmotnosti,

 

2.         Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Uvedené neplatí:

a)   u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena stanovena,

b)   na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,

c)   pokud je předmětem dodávky punčochové zboží, nelze vrátit z hygienických důvodů,

d)   u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo

e)   vyplývá-li to z povahy zboží.

3.         Reklamované zboží zašle Kupující společně s reklamačním formulářem staženým z Webových stránek a dokladem o koupi v Obchodě, na adresu: VIDDA STORE , Elišky Krásnohorské 9/134, Praha 1 . Prodávající ihned potvrdí, nejpozději však do 14 dnů od doručení reklamovaného zboží, jeho přijetí a sdělí Kupujícímu způsob vyřízení reklamace. Lhůta pro vyřízení reklamace je 30 dnů.

4.         Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

5.         Nemá-li věc vlastnosti stanovené výše v odstavci prvém tohoto ustanovení Obchodních podmínek, může Kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od Smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady.

 6.         Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od Smlouvy odstoupit.

 7.         Neodstoupí-li Kupující od Smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu působilo značné obtíže.

 9.         V případě, že reklamace nebude vyřízena kladně, zboží bude odesláno zpět Kupujícímu společně s odůvodněním zamítnutí.

 10.     Zjistí-li Kupující poškození zboží během dopravy, sepíše v přítomnosti zaměstnance kurýrní služby protokol o poškození zboží během přepravy a tento předá Prodávajícímu k dalšímu vyřízení reklamace přepravy.

 11.     Kupující, který je spotřebitelem dle platných právních předpisů, má právo na odstoupení od Smlouvy a  vrácení nepoužitého zboží bez uvedení důvodů během 14 dní od data obdržení zboží. Odstoupení od Smlouvy, resp. formulář pro odstoupení, jež je přílohou těchto Obchodních podmínek, Kupující zašle společně s předmětným zbožím na adresu: VIDDA STORE, Elišky Krásnohorské 9/134, 11000 Praha 1

Kupující nese náklady na přepravu a riziko nebezpečí škody vzniklé na zboží během přepravy zboží zpět Prodávajícímu. Cena zboží je v případě takového odstoupení od smlouvy vrácena Kupujícímu bezodkladně, max. do 14 pracovních dní, na Kupujícím uvedené číslo bankovního spojení, případně prostřednictvím poštovní poukázky, byla-li cena zboží hrazena dobírkou. Stejným způsobem bude Kupujícímu vrácena cena zboží v případě, že nedojde k uzavření Smlouvy a Kupující cenu uhradil předem.

 12.     Prodávající je povinen Kupujícímu odstoupení od Smlouvy písemně potvrdit.

REKLAMAČNÍ FORMULÁŘ (PDF) KE STAŽENÍ ZDE

VI.   Zasílaní obchodních sdělení a ukladaní cookies

1.Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu či telefonní číslo kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

VII.   Ochrana osobních údajů

1.      Uzavřením Smlouvy a/nebo registrací uživatelského účtu uděluje Kupující Prodávajícímu souhlas ke zpracování osobních údajů za dále uvedených podmínek.

2.      Osobní údaje budou zpracovávány v tomto rozsahu:

 a)    jméno a příjmení,

 b)   adresa bydliště,

 c)    adresa pro doručování,

 d)   telefonní číslo,

 e)    e-mailová adresa,

 f)    pohlaví,

 g)   číslo bankovního účtu,

 h)   historie kupujícího v Obchodě.

3.      Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány k následujícím účelům: nabízení obchodu a služeb, marketingová a reklamní činnost, vedení uživatelského účtu a vytváření databází klientů, plnění uzavřených kupních smluv vč. zasílání zboží, vystavování faktur, vedení související komunikace, popř. zasílání obchodních sdělení a to vše v souvislosti s provozováním internetového obchodu.

4.      Osobní údaje jsou ukládány v bezpečné databázi; Prodávající se zavazuje přijmout nezbytná technická a organizační opatření za účele ochrany zpracovávaných osobních údajů.

5.      Souhlas se zpracováním osobních údajů se uděluje na dobu neurčitou. Kupující je oprávněn udělený souhlas ke zpracování osobních údajů kdykoliv odvolat sdělením odeslaným elektronicky na adresu elektronické pošty prodávajícího nebo písemně na adresu prodávajícího pro doručování.

6.      Správcem osobních údajů je Prodávající, který se zavazuje osobní údaje zpracovávat v souladu s těmito Obchodními podmínkami a příslušnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění. Zpracováním osobních údajů Kupujícího může Prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje Prodávajícím bez předchozího souhlasu Kupujícího předávány třetím osobám. Osobní údaje Kupujícího mohou být dále zpřístupněny třetím osobám, stanoví-li tak právní předpisy.

7.      Kupující má právo na přístup k osobním údajům, má právo na jejich opravu, doplnění, má právo na jejich blokaci, může žádat Prodávajícího o vysvětlení a odstranění závadného stavu v případě, že by se Kupující domníval, že Prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, a to vždy prostřednictvím žádosti odeslané elektronicky na adresu elektronické pošty Prodávajícího nebo písemně na adresu Prodávajícího pro doručování či do sídla Prodávajícího. O následném postupu bude Kupující informován písemně nebo e-mailovou formou

8.      Požádá-li Kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

9.      Kupující dále může při uzavření kupní smlouvy vyjádřit svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícího týkajících se jeho obdobných výrobků nebo služeb na elektronickou adresu, kterou Kupující uvedl při registraci uživatelského účtu či kterou uvedl v rámci jednorázové objednávky, a v tomto rozsahu a k tomu účelu pak uděluje souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Kupující může kdykoliv odmítnout zasílání obchodních informací.

10.  Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou úplné a správné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů s tím, že některé osobní údaje jsou nezbytné pro realizaci Smlouvy uzavřené s Kupujícím.

11.  Kupující dále souhlasí s ukládáním tzv.“cookies“ do jeho koncového zařízení (např. počítače) tak, aby se usnadnilo poskytování služeb informační společnosti; Kupující má možnost odmítnout, aby „cookies“ nebo podobné nástroje byly ukládány do jeho koncových zařízení, např. tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení.

VIII. Informace týkající se zpracování osobních údajů uživatelů

1.     Níže uvedené informace budou uživateli zpřístupňovány rovněž v okamžiku shromažďování jeho osobních údajů na stránkách obchodu.

2.     Administrátorem osobních údajů uživatele obchodu je společnost STARS LOVE FASHION s.r.o. Administrátor zpracovává osobní údaje uživatelů obchodu v souladu se všeobecným nařízením o ochraně osobních údajů ze dne 27. dubna 2016 („GDPR“).

3.     Osobní údaje uživatelů obchodu jsou zpracovávány mimo jiné v následujícím rozsahu: za účelem plnění smluv o prodeji zboží z obchodu uzavřených s uživatelem – základem zpracování osobních údajů bude v tomto případě smlouva uzavřená s administrátorem schválením provozního řádu obchodu; za účelem vedení účtu uživatele obchodu – základem zpracování osobních údajů bude v tomto případě smlouva uzavřená s administrátorem prostřednictvím založení účtu a schválení provozního řádu obchodu; za účelem provádění reklamačních řízení – v tomto případě bude základem zpracování osobních údajů povinnost administrátora vyplývající ze zákona týkajících se ručení za závady prodaného zboží; pokud k tomu dá uživatel samostatný souhlas, může být na uvedenou e-mailovou adresu uživatele nebo jeho telefonní číslo zasíláno obchodní sdělení týkající se zboží nabízeného k prodeji v obchodě, včetně akčních nabídek – v tom případě je základem zpracování osobních údajů uživatele jeho souhlas, který není povinný a může být kdykoliv odvolán; za účelem adresování uživateli na stránkách obchodu individualizovaných marketinkových sdělení, např. ve formě připomínky nákupu zboží s využitím profilování. Oznámení budou připravena na základě analýzy nákupů provedených uživatelem – základem zpracování osobních údajů uživatele v tomto případě bude právně odůvodněný zájem administrátora spočívající v marketingu zboží nabízeného v obchodě; k marketingovým účelům – na uživatelem uvedenou doručovací adresu bude administrátor občas posílat informace o nabídce obchodu VIDDA.com nebo o nabídce jeho obchodních partnerů – základem zpracování osobních údajů uživatele zde bude právně odůvodněný zájem administrátora nebo jeho partnerů spočívající v marketinku zboží uvedeného v nabídce; uživatel se může kdykoliv postavit proti zpracování svých osobních údajů ve výše uvedeném předmětu kontaktováním obchodu, pro statistické účely pro vnitřní potřeby administrátora – v tom případě bude základem zpracování právně odůvodněný zájem administrátora spočívající ve shromažďování informací umožňujících rozvíjení činnosti a přizpůsobování služeb potřebám uživatelů obchodu, za účelem potvrzení plnění povinností administrátora a vymáhání práv nebo za účelem ochrany před právy, která mohou být zaměřena proti administrátorovi, za účelem zabránění nebo odhalování podvodů – základem zpracování osobních údajů uživatele v tomto případě bude právně odůvodněný zájem administrátora, kterým je ochrana práv, potvrzení plnění povinností a z toho důvodu získání náležející odměny od zákazníků administrátora.

4.     Svým nákupem v obchodě uživatel poskytne osobní údaje, které jsou nezbytné pro plnění prodejní smlouvy. Neposkytnutí osobních údajů nutných pro realizaci objednávky znemožňuje obchodu plnit prodejní smlouvu. Uživatel není povinen poskytnout souhlas se zasíláním obchodních sdělení na uvedenou e-mailovou adresu nebo uvedené telefonní číslo pro plnění uzavřené smlouvy o prodeji zboží. Bude-li souhlas udělen, bude moct být kdykoliv odvolán. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonné zpracování před odvoláním souhlasu.

5.     Administrátor bude zpřístupňovat osobní údaje uživatele subjektům, které s námi spolupracují při plnění smlouvy o prodeji uživatelem zakoupeného zboží, včetně převzetí platby za zakoupené zboží, jakož i za dodání zboží.

6.     Uživatelem poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány v období nezbytném k plnění prodejní smlouvy, a rovněž reklamačních práv, jakož i potvrzení plnění povinností administrátora a vymáhání práv nebo ochrany před vymáháním práv, která mohou být zaměřena proti administrátorovi – ne však déle než 10 let ode dne, kdy uživatel administrátorovi své osobní údaje poskytne.

 7.     Podle zásad uvedených v GDPR uživateli příslušejí následující práva týkající se zpracování jeho osobních údajů administrátorem v souvislosti s řízením obchodu: právo přístupu k osobním údajům a k jejich aktualizaci, právo přenositelnosti osobních údajů, právo k jejich odstranění, právo nesouhlasit se zpracováním osobních údajů a právo žádat omezení zpracování osobních údajů. 

IX.   Závěrečná ustanovení

1.      Smlouva o koupi zboží se řídí právem České Republiky. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny v těchto obchodních podmínkách, se řídí zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a dalšími souvisejícími právními předpisy.

2.      Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písm. j) občanského zákoníku sděluje prodávající, že s mimosoudní stížností se spotřebitel může obrátit na kontrolní orgán, kterým je Česká obchodní inspekce, IČ: 000 20 869, sídlem: Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, www.coi.cz. Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.

3.      Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ust. § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

4.      Smlouvu je možné uzavřít pouze v českém jazyce.

5.      Prodávající si vyhrazuje právo provádět změny Obchodních podmínek. Tyto změny se nevztahují na objednávky dokončené před účinnosti příslušných změn. Změny Obchodních podmínek jsou účinné jejich zveřejněním na webových stránkách.