PODMÍNKY SOUTĚŽE O TENISKY NOVESTA STAR MASTER WHITE

1. Definice
Pořadatelem soutěže je STARS LOVE FASHION s.r.o.., jakožto provozovatel konceptu VIDDA a profilu vidda_store na sociální síti Instagram.
Sociální síť je sociální síť Instagram provozovaná společností Facebook.
Profil pořadatele: je profil „vidda_shop“ na Sociální síti.
Účastníkem soutěže – soutěžícím může být každý registrovaný uživatel Sociální sítě starší 18 let s doručovací adresou v České republice, který má po celou dobu konání soutěže aktivní profil na Sociální síti, sleduje Profil pořadatele a splňuje další soutěžní podmínky.

Soutěžní úkol: soutěžící se do soutěže zapojí tak, že označí svého přítele v komentáři příspěvku k soutěži na instagramu, současně zařnou sledovat profil VIDDA_STORE a dají like příspěvku.

Výherci soutěže jsou soutěžící, které náhodně vybere (vylosuje) Pořadatel po skončení soutěže ze všech soutěžících.

2. Doba konání soutěže
Tato soutěž o probíhá od 9. 3. 2021 10:00 hod do 31. 3. 2021 23:59 hod.
Pořadatel informuje výherce o výhře nejpozději do 10 dnů od ukončení soutěže prostřednictvím soukromé zprávy na Sociální síti. Seznam výherců (názvy profilů výherců na Sociální síti) je pořadatel oprávněn po skončení soutěže zveřejnit na Profilu pořadatele na Sociální síti.

3. Obecné podmínky soutěže
Účast v soutěži je dobrovolná a soutěžící svou účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s těmito soutěžními podmínkami. Každý soutěžící se může zúčastnit pouze jednou. Pro svoji účast v soutěži musí soutěžící splnit Soutěžní úkol.
Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci a spolupracovníci Pořadatele nebo jakékoliv společnosti patřící do koncernu Pořadatele včetně jejich rodinných příslušníků.
Soutěž není pořádána, sponzorována či spravována provozovatelem Sociální sítě – společností Facebook. Uvedené společnosti nevznikají ze soutěže žádné závazky ani ve vztahu k Pořadateli, ani k soutěžícím.

4. Výhry a jejich předání
Výhrou v této soutěži jsou tenisky NOVESTA STAR MASTER WHITE v libovolné velikosti.

Výherci soutěže budou o výhře Pořadatelem informováni nejpozději do 10 dní od skončení soutěže prostřednictvím soukromé zprávy na Sociální síti a budou vyzváni k poskytnutí svých kontaktních údajů pro zaslání výhry – tj. jména, příjmení a doručovací adresy.
V případě, že výherce na výzvu Pořadatele o sdělení způsobu předání výhry nebo sdělení údajů pro zaslání výhry nereaguje nebo požadované informace nesdělí ani do 5 pracovních dnů ode dne vyzvání Pořadatelem nebo si výherce zaslanou výhru nevyzvedne a zásilka s výhrou se vrátí Pořadateli, vyhrazuje si Pořadatel právo dle svého uvážení výhru si ponechat nebo určit v souladu se soutěžními podmínkami náhradního výherce.

5. Práva a povinnosti pořadatele
Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž kdykoliv přerušit, zkrátit, prodloužit nebo ukončit, či změnit její pravidla, a to ze závažných důvodů nebo z důvodu vyšší moci.
Pořadatel si vyhrazuje právo vymazat fotografii, kterou soutěžící zveřejní k soutěžnímu příspěvku, pokud by tato zobrazovala obsah zakázaný podmínkami Sociální sítě či porušující jakkoliv právní předpisy, jakákoliv práva duševního vlastnictví nebo dobré mravy.
Pořadatel soutěže neodpovídá za doručení výher, uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se soutěží (ať už byly způsobené lidským faktorem či technickou vadou), či za jakékoliv technické či telekomunikační obtíže či závady vzniklé v průběhu soutěže.
Pořadatel neodpovídá za to, že si výherce nepřečte soukromou zprávu na Sociální síti s oznámením o výhře nebo pokud na toto oznámení výherce odpoví Pořadateli rovněž prostřednictvím soukromé zprávy na Sociální síti.
Při oprávněném podezření Pořadatele na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře nebo pokud k takovému jednání dojde, bude soutěžící ze soutěže vyloučen.
Účast ani výhru v soutěži nelze vymáhat soudní cestou.
Výhry ze soutěže nelze vyplatit v hotovosti či jiným náhradním plněním na žádost výherce.
Vyobrazení výher na marketingových materiálech Pořadatele je pouze ilustrativní.
Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za ztrátu či poškození výhry při přepravě, ani za škody, které může výhra či odměna výherci způsobit, případně dalším osobám, které výherní cenu či odměnu využijí nebo použijí.

6. Závěrečná ustanovení
V případě rozporu ustanovení těchto soutěžních podmínek a propagačních materiálů týkajících se soutěže, nejasností týkajících se výkladu soutěžních podmínek nebo propagačních materiálů, se budou aplikovat přednostně příslušná ustanovení těchto soutěžních podmínek.
Tyto soutěžní podmínky jsou uveřejněny také na www.viddashop.cz.

V Praze dne 8. 3. 2021

X
Add to cart